Najam gospodarskih vozilaOpći uvjeti

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Najmodavac – trgovačko društvo FURGON d.o.o., kao vlasnik brenda Rent a kombi, sa sjedištem u Stobreču (Republika Hrvatska), na adresi Kralja Držislava 30B, Hrvatska, OIB: 48058880718.

1.2. Najmoprimac – fizička ili pravna osoba koja ili u čije ime se unajmljuje vozilo, potpisuje Ugovor o najmu i Obrazac o stanju vozila, temeljem kojih preuzima vozilo u najam te je odgovorna za poštivanje svih odredbi ovih Općih uvjeta najma i Ugovora o najmu.

1.3. Vozač – fizička osoba navedena u Ugovoru o najmu kao "Vozač", potpisuje Ugovor o najmu i Obrazac o stanju vozila temeljem kojih preuzima vozilo u najam te je odgovoran za poštivanje svih odredbi ovih Općih uvjeta najma i Ugovora o najmu. Vozač koji u ime Najmoprimca kao pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor o najmu, jamči da za to ima ovlaštenje i solidarno odgovara s tom pravnom osobom za poštivanje svih odredbi ovih Općih uvjeta najma i ispunjenje obveza iz Ugovora o najmu. Na Ugovoru o najmu može biti naveden jedan ili više vozača (Vozač 1, Vozač 2, Vozač 3, Vozač 4...).

1.4. Korisnik – Najmoprimac i Vozači iz točke 1.3. ovih Općih uvjeta se u daljnjem tekstu označavaju jednom riječju "Korisnik". Svi Korisnici solidarno su odgovorni za ispunjenje i poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu i Općih uvjeta najma.

1.5. Ugovor o najmu1 – ugovor koji se potpisuje prije preuzimanja vozila u najam, a kojim se definiraju marka, model i registarska oznaka vozila, datum preuzimanja i vraćanja vozila, cijena najma, način plaćanja najma, dodatne opreme i usluga, osiguranja uključena u cijenu, postupanje kod oštećenja i nepokretnosti vozila te druga prava i obveze koje ugovorne strane sklapanjem Ugovora o najmu u cijelosti prihvaćaju.

1.6. Obrazac o stanju vozila ("Check out/in report") – interni akt Najmodavca koji sadrži sve bitne informacije o vozilu prije i nakon iznajmljivanja, posebice stanje kilometraže i opreme, količinu goriva, oštećenja te eventualne nedostatke na iznajmljenom vozilu. Obrazac o stanju vozila smatra se sastavnim dijelom svakog Ugovora o najmu i Vozač ga je dužan potpisati prije i nakon završetka Ugovora o najmu.

1.7. Cjenik za naplatu šteta – interni akt Najmodavca koji sadrži iznose šteta i naknada za sve marke i modele vozila, koje Najmodavac, sukladno Ugovoru o najmu, obračunava Korisniku u slučaju ogrebotina, udubljenja i dijelova vozila koje je potrebno popraviti/zamijeniti; u daljnjem tekstu „Cjenik“.

1.8. Cjenik najma, dodatnih osiguranja, naknada i opreme – interni akt Najmodavca kojim su definirane cijene najma svih modela vozila, dodatnih osiguranja koja Korisnik može prilikom sklapanja Ugovora dodatno ugovoriti, opreme koja se prilikom sklapanja Ugovora dodatno iznajmljuje te drugih naknada koje Najmodavac obračunava korisniku temeljem ovih Općih uvjeta i Ugovora o najmu; u daljnjem tekstu "Cjenik".

1.9. Izjava Najmoprimca o šteti na vozilu – interni obrazac Najmodavca koji je Vozač dužan ispuniti i potpisati ukoliko je za vrijeme trajanja Ugovora o najmu došlo do prometne nezgode ili nekog drugog događaja, koji je za posljedicu imao bilo kakvo vidljivo ili nevidljivo oštećenje na vozilu.

1.10. Izjava o privoli – izjava čijim potpisom Korisnik daje pristanak Najmodavcu da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke u svrhu ispunjenja obveza iz Ugovora o najmu.

1.11. Neovlašteni korisnik – svaka osoba koja u Ugovoru o najmu nije navedena kao Najmoprimac/Vozač, kao i osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za upravljanje iznajmljenom klasom i kategorijom vozila ili joj je ovlaštenje za upravljanje vozilom (vozačka dozvola) oduzeto.

1.12. Vozilo – vozilo precizno opisano u Ugovoru o najmu (marka, model, registarska oznaka).

1.13. Vozač može biti:

  • osoba s navršenom 21 (dvadeset jednom) godinom starosti te važećom vozačkom dozvolom u trajanju od najmanje 2 (dvije) godine. Iznimno, za kategorije vozila (FVMR, FFMR, XTAR, PDAR, PVAR, PFAR, LDAR, LVAR, XDAR, XFAR, FKMR) minimalni uvjeti su: 25 (dvadeset pet) godina starosti i 5 (pet) godina vozačkog iskustva
  • osobe koje posjeduju važeću kreditnu karticu koju Najmodavac prihvaća i kojom Korisnik garantira za obveze koje mogu nastati iz najma i u svezi s najmom vozila sukladno ovim Općim uvjetima i Ugovoru o najmu.

Prilikom iznajmljivanja vozila Korisnik je dužan predočiti Najmodavcu izvornike važećih isprava (osobna iskaznica/putovnica i vozačka dozvola) kao preduvjet iznajmljivanja vozila.

2. PREUZIMANJE I POVRAT

2.1. Najmodavac se nakon sklapanja Ugovora o najmu obvezuje isporučiti vozilo Korisniku, koji udovoljava uvjetima za iznajmljivanje iz točke 1.13., u tehnički ispravnom stanju te sa svom potrebnom dokumentacijom, priborom i obveznom opremom.

2.2. Korisnik potpisom Ugovora o najmu i Obrasca o stanju vozila potvrđuje da je preuzeo vozilo u ispravnom stanju, s pripadajućom opremom i potrebnom dokumentacijom te da prihvaća cijenu i sve ostale uvjete najma.

2.3. Prilikom preuzimanja vozila, Korisnik je dužan na uobičajen način provjeriti stanje vozila i opreme te Najmodavcu prijaviti nedostatke, ukoliko ih ima, a Najmodavac ih je dužan evidentirati u Obrascu o stanju vozila.

2.4. Prilikom povrata vozila iz najma Najmodavac je dužan pregledati vozilo i opremu s Korisnikom te evidentirati vidljive štete i nedostatke na vozilu, ukoliko ih ima.

2.5. Korisnik je dužan vozilo vratiti u mjesto i u roku navedenom u Ugovoru o najmu, u stanju u kakvom ga je preuzeo, s pripadajućim dokumentima i svom opremom koju je zadužio na početku najma te količinom goriva koja mora odgovarati minimalno onoj u trenutku preuzimanja vozila.

2.6. Gubitak dokumenata, ključeva, registarskih pločica ili opreme nije pokriveno niti jednim standardnim ni dodatnim osiguranjima te je Korisnik odgovoran za štetu koja iz toga proizađe, a koja će mu biti naplaćena sukladno Cjeniku Najmodavca.

2.7. Preuzimanje i vraćanje vozila moguće je za vrijeme radnog vremena u poslovnicama Najmodavca, a preuzimanje i vraćanje izvan radnog vremena naplaćuje se po Cjeniku Najmodavca. Dostava i preuzimanje vozila izvan poslovnica Najmodavca moguće je uz prethodnu suglasnost Najmodavca i nadoplatu ovisno o udaljenosti od poslovnice.

2.8. Ukoliko Korisnik vrati vozilo izvan radnog vremena poslovnice Najmodavca, odgovoran je za vozilo do trenutka kada ga pregledaju djelatnici Najmodavca. Korisnik je u tom slučaju odgovoran i za eventualna oštećenja na vozilu, parking/prometne prekršaje i slične kazne, sve do trenutka kada ga pregledaju djelatnici Najmodavca.

3. KORIŠTENJE VOZILA I OBVEZE KORISNIKA

3.1. Korisnik se obvezuje:

a) vozilo vratiti u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom o najmu, u stanju, s opremom i s količinom goriva u kojem ga je preuzeo,
b) produljenje ugovorenog roka trajanja najma osobno zatražiti od Najmodavca najmanje 24 (dvadeset četiri) sata prije isteka samog roka najma, u protivnom će se smatrati da je Korisnik protupravno prisvojio vozilo,
c) ne koristiti vozilo za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, plaćeni prijevoz putnika, utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine i u protuzakonite svrhe (npr. radi počinjenja kaznenih djela i drugih protupravnih radnji i prekršaja),
d) da će samo on koristiti vozilo, za vlastite potrebe i u skladu s namjenom vozila te da vozilo neće davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama,
e) vozilo koristiti pravilno i primjenjivati svu razumnu pažnju tj. pažnju savjesnog gospodarstvenika prilikom korištenja, vožnje i parkiranja vozila,
f) ne pušiti u vozilu,
g) vozilo nakon napuštanja uvijek zaključati, zatvoriti prozore i uzeti ključeve i dokumentaciju vozila te ih uvijek imati pod osobnom kontrolom,
h) voziti samo po javnim cestama, poštujući sve prometne propise i regulaciju prometa,
i) brinuti o redovnoj tehničkoj ispravnosti vozila tj. redovito provjeravati i održavati na propisanoj razini sve tekućine u vozilu, osobito tekućinu za hlađenje, ulje, AdBlue aditiv, tlak u gumama i koristiti samo vrstu goriva specificiranu za iznajmljeno vozilo,
j) ne vršiti nikakve preinake na vozilu,
k) snositi sve troškove u svezi s pogonom vozila: gorivo, cestarine, mostarine, parkirne, prekršajne i druge slične naknade,
l) u vozilu ne prevoziti niti dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog prema prometnoj dozvoli iznajmljenog vozila,
m) ne izlaziti vozilom izvan granica Republike Hrvatske, osim ako je to prethodno najavio Najmodavcu prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila, za što će mu Najmodavac naplatiti naknadu sukladno Cjeniku,
n) ne preuzimati nikakve obveze u ime Najmodavca u svezi s vozilom i njegovom upotrebom,
o) ne davati unajmljeno vozilo u podnajam i ne posuđivati vozilo drugim osobama,
p) ne koristiti vozilo pod utjecajem alkohola, sredstava za smirenje, sredstava za spavanje, barbiturata, narkotika, halucinogenih i ostalih droga, q) poštivati ograničenja brzine i drugih prometnih pravila određenih zakonom države u kojoj se vozilo vozi,
r) ne mijenjati podatke na mjeraču brzine ili mjeraču prijeđene kilometraže,
s) ako vozilo na instrument ploči ili na neki drugi način signalizira ili Korisnik smatra da vozilo zahtijeva mehanički pregled ili popravak, zaustaviti vožnju i o tome odmah obavijestiti Najmodavca,
t) osigurati da su svi vozači koji su ovlašteni koristiti vozilo tijekom trajanja najma u potpunosti upoznati sa svim odredbama ovih Općih uvjeta i Ugovora o najmu,
u) ako je vozilu nužna ili hitno potrebna neka servisna radnja, promjena pneumatika i sl., vozilo u tu svrhu staviti na raspolaganje Najmodavcu na području Republike Hrvatske,
v) u svrhu obavljanja tehničkog/preventivnog pregleda i produljenja registracije osigurati da se vozilo nalazi na području Republike Hrvatske i staviti ga na raspolaganje Najmodavcu.

3.2. Ogriješi li se Korisnik o bilo koju odredbu iz točke 3.1. ovih Općih uvjeta, obvezuje se nadoknaditi Najmodavcu svaku štetu koja bi mu zbog toga nastala, a čiju će visinu utvrditi Najmodavac.

3.3. Ugovorom o najmu Korisnik ne stječe pravo vlasništva nad vozilom, već isključivo pravo korištenja u skladu s odredbama Ugovora i ovih Općih uvjeta.

3.4. Korisnik je odgovoran za unajmljeno vozilo tijekom cijelog vremena trajanja Ugovora o najmu, bez obzira na to je li vozilo u vožnji ili je parkirano.

3.5. U slučaju kada Najmodavac nadoknadi bilo kakvu štetu nastalu u svezi s posjedovanjem, korištenjem ili stanjem vozila trećim osobama, odnosno kada zbog istog razloga plati bilo koji iznos, Korisnik priznaje Najmodavcu njegovo regresno pravo te se obvezuje nadoknaditi svaki tako isplaćeni iznos, zajedno s pripadajućim kamatama i troškovima.

4. PRODULJENJE NAJMA

4.1. U slučaju da Korisnik želi produljiti ugovoreno vrijeme najma, o tome je dužan najmanje 24 (dvadeset četiri) sata prije isteka Ugovora o najmu obavijestiti Najmodavca i za to dobiti njegovu pisanu suglasnost. U tom slučaju, Korisnik mora doći u najbližu poslovnicu Najmodavca, potpisati i preuzeti Ugovor o najmu s novougovorenim datumom povrata vozila te ostaviti dodatnu garanciju ukoliko je potrebno.

4.2. U slučaju ne postupanja po točki 4.1., smatrat će se da je Korisnik protupravno prisvojio vozilo te Najmodavac zadržava pravo da upotrijebi sve zakonske mjere kako bi Korisniku oduzeo predmetno vozilo.

4.3. Ukoliko Korisnik vrati vozilo nakon datuma navedenog u Ugovoru o najmu, Najmodavac će izvršiti novi obračun cijene najma vozila sukladno Cjeniku.

5. PLAĆANJE NAJMA

5.1. Prilikom sklapanja Ugovora o najmu Korisnik mora kao garanciju plaćanja imati važeću i valjanu kreditnu karticu.

5.2. Korisnik je suglasan s uzimanjem predautorizacije na kreditnoj kartici u iznosu koji ovisi o kategoriji iznajmljenog vozila. Oslobađanje predautoriziranog iznosa s kartice ovisi o banci izdavatelju kartice.

5.3. Vlasnik kreditne kartice mora biti prisutan prilikom preuzimanja vozila u najam te njegovi podaci moraju biti navedeni u Ugovoru o najmu kao Najmoprimac ili Vozač. Nije moguće korištenje kreditne kartice kao garancije plaćanja bez prisutnosti vlasnika kreditne kartice.

5.4. Korisnik je obvezan platiti osnovnu cijenu najma i sve dodatne usluge koje je koristio (npr. dječje sjedalo, GPS, naknadu za preuzimanje van radnog vremena i sl.), kao i sve dodatne naknade, usluge i troškove koji su navedeni u Ugovoru o najmu.

5.5. Sredstvo plaćanja mogu biti: kreditna kartica, elektronska/debitna kartica, novčanice ili transakcijsko plaćanje (samo uz prethodnu suglasnost Najmodavca).

5.6. Ukoliko Korisnik podmiruje svoje troškove za najam vozila kreditnom karticom, isti potpisom Ugovora o najmu daje ovlaštenje Najmodavcu da zaračuna troškove najma direktno vlasniku kreditne kartice i bez potpisanog slip obrasca.

5.7. Potpisom Ugovora o najmu Korisnik daje ovlaštenje Najmodavcu da nositelju kreditne kartice naplati troškove štete na vozilu do visine franšize ili punog iznosa štete ako se nije pridržavao ovih Općih uvjeta najma, sukladno ugovorenom paketu osiguranja.

5.8. Korisnik pristaje da na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja Najmodavac naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a Korisnik nije prilikom povrata vozila o tome izvijestio Najmodavca.

5.9. Ukoliko Korisnik podmiruje svoje obveze najma vozila na temelju ispostavljene ponude Najmodavca, isti je dužan podmiriti naznačeni iznos u roku i pod uvjetima naznačenim na ponudi.

5.10. Korisnik se obvezuje podmiriti račun najkasnije u trenutku vraćanja vozila prema detaljima navedenim u Ugovoru o najmu. Iznos se plaća sukladno Cjeniku koji je na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena. U slučaju da se vozilo vrati na lokaciju različitu od one gdje je vozilo preuzeto, konačni obračun cijene najma radi poslovnica Najmodavca gdje je vozilo vraćeno.

5.11. Korisnik potpisom Ugovora o najmu prihvaća da su za plaćanje svih stavki Ugovora o najmu odgovorni:
-Najmoprimac
- Vozači: za slučaj da Najmoprimac odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po Ugovoru o najmu vozila

5.12. Obračun svih stavki Ugovora o najmu vozila će se vršiti u hrvatskim kunama (HRK). U slučaju preračunavanja valuta, koristit će se srednji tečaj Hrvatske narodne banke, ukoliko nije dogovoreno drugačije.

6. POSEBNE OBVEZE KORISNIKA U SLUČAJU OŠTEĆENJA, KVARA, PROMETNE NESREĆE, KRAĐE, GUBITKA DOKUMENTACIJE

6.1. Korisnik se obvezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva tako što će:
a) zabilježiti osobne podatke sudionika nesreće (ime, prezime, OIB, adresu, broj osobne iskaznice, broj vozačke dozvole, vlasnika vozila, korisnika vozila, osiguravajuće društvo vozila, broj police AO, kontakt telefon i dr.),
b) osigurati ili ukloniti vozilo prije nego li ga napusti,
c) o šteti (ako je ona i neznatna) obavijestiti najbližu policijsku postaju i Najmodavca te pribaviti policijski zapisnik,
d) u slučaju oštećenja ili ako u nezgodi ima povrijeđenih osoba kao i u svim slučajevima očigledne krivnje drugih osoba odmah pozvati i sačekati dolazak policijskih službenika da izvrše službeni očevid i o tome obvezno izvijestiti Najmodavca,
e) pri povratu vozila priložiti sva policijska izvješća o nezgodi ili šteti, kao i rezultate alkotesta,
f) pri povratu vozila ispuniti Izjavu najmoprimca o šteti na vozilu i priložiti kopije vozačke dozvole (s obje strane),
g) u slučaju sudara, udara i sl. te posljedične nepokretnosti vozila, obvezno pozvati policiju kako bi sačinila zapisnik i izvršila alkotestiranje zbog potencijalno velikih (skrivenih) oštećenja na vozilu.

6.2. Propusti li Korisnik u slučaju nezgode postupiti po odredbama iz točke 6.1. odgovara za sve posljedice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta nastale te će biti terećen za puni iznos štete.

6.3. Ako je vozilo koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći, oštećeno, razbijeno ili zahtijeva popravak ili spašavanje te ako nije više tehnički ispravno, bez obzira na uzrok, Korisnik mora o tome odmah obavijestiti Najmodavca i popuniti Izjavu najmoprimca o šteti na vozilu te osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete.

6.4. Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez pisanog odobrenja Najmodavca, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječila daljnja šteta na vozilu ili ostaloj imovini.

6.5. U slučaju prometne nesreće ili krađe/nestanka vozila, Korisnik je obvezan odmah pozvati policiju i zatražiti zapisnik o događaju te o tome bez odgode obavijestiti Najmodavca.

6.6. Trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za vozilo Korisniku se naplaćuje sukladno Cjeniku Najmodavca.

7. ODRŽAVANJE VOZILA

7.1. Korisnik se obvezuje održavati vozilo u ispravnom stanju, redovito provjeravati motor, razinu tekućina u vozilu, posebice ulja, rashladne tekućine, AdBlue aditiva te pritisak u gumama. Propusti li Korisnik navedeno učiniti, odgovoran je za svu štetu koja Najmodavcu zbog toga nastane.

7.2. U slučaju da se na iznajmljenom vozilu za vrijeme najma pojavi potreba obavljanja redovnog servisa (prema stanju kilometraže ili vozilo to na neki drugi način signalizira), Korisnik o tome mora obavijestiti Najmodavca i staviti mu vozilo na raspolaganje na području Republike Hrvatske kako bi bilo moguće obaviti redovni servis. Najmodavac Korisniku u tom slučaju stavlja na raspolaganje zamjensko vozilo, ukoliko je tako dogovoreno.

7.3. Korisnik potpisom Ugovora o najmu potvrđuje da je vozilo preuzeo u tehnički ispravnom stanju i sa svom potrebnom opremom te je dužan u najkraćem roku Najmodavcu prijaviti bilo kakvu okolnost koja utječe/mijenja taj status, kao npr. istrošeni pneumatici, oštećen dio karoserije (npr. retrovizor), istrošene žarulje, odnosno sve drugo što bitno utječe na sigurnost vožnje. Propusti li Korisnik to učiniti, odgovoran je za svu štetu koja Najmodavcu zbog toga nastupi.

7.4. Korisnik je dužan Najmodavcu odmah javiti bilo kakva signalna upozorenja na vozilu, kao npr. upozorenje za servis, visoku temperaturu u motoru, zvuk struganja pločica, tragove kapanja ulja ispod vozila i sl. Propusti li Korisnik to učiniti, odgovoran je za svu štetu koja Najmodavcu zbog toga nastane.

7.5. Najmodavac će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i sitne popravke, koji su nastali tijekom najma, ukoliko su troškovi nastali uz prethodnu obavijest i pisano odobrenje Najmodavca, osim troškova pranja iznajmljenog vozila, a sve to temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju. Da bi ga Najmodavac priznao, račun mora glasiti na Najmodavca (s potpunim i točnim podacima). Ako se utvrdi da je Korisnik neosnovano ili nepotrebno zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, Najmodavac neće Korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja. Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe Najmodavca, u protivnom nadoknada neće biti priznata.

8. OSIGURANJA/POKRIĆA/ŠTETE

8.1. Sva vozila osigurana su protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi.

8.2. Odgovornost u šteti / Učešće u šteti (franšiza)
Odgovornost Korisnika (osim odgovornosti za nestanak dodatne opreme i dijelova vozila) može se ograničiti do iznosa učešća u šteti (franšizi), plaćanjem unaprijed definirane naknade prema Cjeniku Najmodavca, što mora biti navedeno na Ugovoru o najmu, ali samo pod uvjetom da Korisnik štetu nije uzrokovao kršenjem odredbi ovih Općih uvjeta, Ugovora o najmu i zakonskih propisa, odnosno namjerno ili nepravilnom uporabom vozila.

8.3. Prilikom povrata vozila, djelatnik Najmodavca će pregledati vozilo, utvrditi eventualna oštećenja, usporediti ih s Obrascem o stanju vozila prilikom preuzimanja te Korisniku naplatiti iznos štete u skladu s važećim Cjenikom Najmodavca.

8.4. Ako vozilo ima takva oštećenja da nije moguće odmah procijeniti visinu nastale štete, zatražit će se službena procjena iznosa popravka vozila te će ona biti osnova za postupanje prema Korisniku.

8.5. CDW (Collision Damage Waiver) – naknada za rizik s učešćem u šteti
Plaćanjem ove naknade odgovornost Korisnika za štetu na vozilu ograničena je do iznosa franšize/učešća u šteti ukoliko se pridržava svih odredbi ovih Općih uvjeta najma.
Ukoliko Korisnik ima CDW pokriće, odgovara za štetu najviše do iznosa franšize, sukladno Cjeniku Najmodavca za ugovorenu klasu/grupu vozila. CDW-om nisu pokriveni rizici: uništenje/oštećenje automobilskih guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila, svih stakala vozila i sva oštećenja za koja Korisnik Najmodavcu nije predočio policijski zapisnik.

8.6. TP (Theft Protection) – naknada za rizik krađe vozila s učešćem u šteti
Plaćanjem ove naknade Korisnikova odgovornost za štetu zbog krađe vozila ograničena je do iznosa franšize/učešća u šteti sukladno Cjeniku Najmodavca, ukoliko se pridržava svih odredbi ovih Općih uvjeta najma.

8.7. CDR (Collision Damage Reduction) – učešće u šteti može se djelomično otkupiti plaćanjem dodatka za djelomični otkup franšize prema važećem Cjeniku, u kojem slučaju Korisnik plaća smanjeni iznos franšize sukladno Cjeniku, ukoliko se pridržava svih odredbi ovih Općih uvjeta najma.
Plaćanjem CDR pokrića nisu pokriveni rizici: uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila (osim ako je unutrašnjost oštećena u nesreći), svih stakala vozila te sva oštećenja bez priloženog policijskog zapisnika. CDR pokriće ne isključuje obvezu kontaktiranja policije i Najmodavca kod oštećenja vozila te pribavljanje policijskog zapisnika.

8.8. SCDW (Super Collision Damage Waiver) – učešće u šteti (franšiza) iz točaka broj 8.5. i 8.7. može se otkupiti plaćanjem dodatka za otkup franšize prema važećem Cjeniku Najmodavca (SCDW), u kojem slučaju Korisnik ne plaća iznos franšize ukoliko se pridržava svih odredbi ovih Općih uvjeta najma.
Plaćanjem SCDW pokrića nisu pokriveni rizici: uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila (osim ako je unutrašnjost oštećena u nesreći), svih stakala vozila te sva oštećenja bez policijskog zapisnika. SCDW pokriće ne isključuje obvezu kontaktiranja policije i Najmodavca kod oštećenja vozila te pribavljanje policijskog zapisnika.

8.9. WUG (Wheels, Undercarriage & Glass Insurance) – plaćanjem ove naknade ugovara se pokriće za uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila i stakala vozila. WUG pokriće ne isključuje obvezu kontaktiranja policije i Najmodavca kod oštećenja vozila te pribavljanje policijskog zapisnika.

8.10. PAI (Personal Accident Insurance) - plaćanjem dnevnog dodatka za osiguranje putnika, vozač i putnici u iznajmljenom vozilu osigurani su od nesretnog slučaja za slučaj smrti, invaliditeta i troškove liječenja ozljeda po uvjetima i do iznosa koji je propisalo osiguravajuće društvo s kojim Najmodavac ima sklopljenu policu osiguranja od nezgode.

8.10.1. SEKCIJA I
Osiguranje vozača i ostalih suputnika od posljedica prometne nezgode za vrijeme upravljanja i vožnje motornim vozilima u vlasništvu ili najmu ugovaratelja osiguranja (t.d. Furgon d.o.o)
- u slučaju smrti uslijed nezgode vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja: 50.000,00 kn
- u slučaju trajne invalidnosti: do 100.000,00 kn

8.10.2 SEKCIJA II
- osiguranje vozača i suputnika u slučaju prometne nezgode izazvane krivnjom vozača pri uporabi cestovnog vozila: prošireno AO Plus pokriće sa svotom osiguranja do 50.000,00 kn po osobi i osiguranom slučaju.

8.11. Da bi ostvario pravo na ograničenje odgovornosti ili otkup učešća u šteti, Korisnik je dužan dokazati da je vozilo pravilno koristio, da se pridržavao ovih Općih uvjeta, Ugovora o najmu i propisa, kao i odgovornost treće strane za nastanak štete vjerodostojnom dokumentacijom (policijski zapisnik, Europsko izvješće i dr.) i to najkasnije prilikom povrata vozila/završetka najma, odnosno prilikom obračuna cijene, naknada i šteta od Najmodavca. U protivnom neće moći koristiti ograničenje odgovornosti ili otkup učešća u šteti.

8.12. Gubitak prava na ograničenje odgovornosti i gubitak prava iz osiguranja
Sve štete koje su na vozilu prouzročene namjerno i grubom nepažnjom Korisnika, nisu uključene ni u jednu vrstu osiguranja/pokrića te će kao takve biti naplaćene Korisniku u punom iznosu.

8.13. Plaćanjem/uključenjem CDW, TP, CDR, WUG, SCDW, BASIC PROTECT, SMART PROTECT ili PREMIUM PROTECT paketa osiguranja ne umanjuje se odgovornost Korisnika ukoliko je:
a) upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, droga ili narkotika,
b) upravljao vozilom kada je isto nesigurno ili nepodobno za vožnju, a takvo stanje je nastalo tijekom trajanja najma, što je uzrokovalo ili doprinijelo oštećenju vozila te je Korisnik bio svjestan ili morao biti svjestan nesigurnosti ili nepodobnosti vozila,
c) nastao mehanički kvar, oštećenje motora ili pogonskog mehanizma vozila i/ili električni ili elektronički kvar kao rezultat nepravilne uporabe vozila. Ovo izuzeće također se odnosi na oštećenja motora ili prijenosnog sustava izravno nastalog zbog bilo kojeg mehaničkog kvara ili loma,
d) došlo do oštećenja na vozilu zbog nedostatka motornog ulja, ulijevanja pogrešnog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstava za hlađenje, AdBlue aditiva, kao i oštećenja kvačila ili mjenjača,
e) vozilo korišteno za utrke, obuku vozača, ispitivanja izdržljivosti, brzine i pouzdanosti, rally utrkama ili natjecanjima, ili za testiranje i u pripremi za bilo što od navedenog,
f) propustio, nakon što je napustio vozilo, zaključati ga sa zatvorenim prozorima i uzeti ključeve i dokumentaciju vozila pod osobnu kontrolu, odnosno kada nije u mogućnosti predočiti ključeve i dokumente vozila prilikom povrata vozila iz najma,
g) vozilo koristio protivno njegovoj namjeni,
h) vozilo koristio po nerazvrstanim cestama,
i) vozilom upravljao neovlašteni korisnik, odnosno bilo koju štetu koju je izazvao neovlašteni korisnik,
j) vozilom upravljao vozač bez vozačke dozvole ili vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta ili ima zabranu upravljanja motornim vozilima,
k) kršio prekogranična ili teritorijalna ograničenja, tj. ako je Korisnik vozio vozilo izvan granica Republike Hrvatske, a da to prethodno nije najavio Najmodavcu prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila te za to dobio izričitu dozvolu,
l) vozilo oštećeno zbog kršenja prometnih propisa, ograničenja ili zabrana, namjerno ili zbog grube nepažnje Korisnika odnosno osoba pod njegovom kontrolom i osoba za koje on odgovara,
m) vozilo preopterećeno više od specifikacija proizvođača iz prometne dozvole ili je u vozilu bilo više osoba od dopuštenog,
n) utovar i istovar u vozilo vršen u trenutku kada je vozilo na prometnici,
o) propustio zaustaviti vozilo ili ostati na mjestu događaja nakon nastanka nesreće te pribaviti policijski zapisnik o događaju,
p) došlo do pucanja ili oštećenja gume ili do oštećenja guma zbog upotrebe kočnica,
q) došlo do oštećenja vozila i/ili motora vozila zbog naleta neprimjerenom brzinom na veću količine vode na prometnici,
r) šteta nastala zbog tereta koji se prevozio u vozilu ili na vozilu,
s) šteta nastala pražnjenjem akumulatora zbog krivnje Korisnika,
t) šteta nastala u unutrašnjosti vozila (osim ako je ista posljedica nezgode),
u) vozilo vraćeno u iznimno neurednom stanju te je potrebno izvanredno pranje vozila,
v) šteta nastala na vozilu nakon završetka ugovorenog trajanja najma odnosno nakon isteka odobrenog produženja trajanja najma,
w) vozilo koristio radi počinjenja kaznenih djela i u druge protuzakonite svrhe.

8.14. Plaćanjem/uključenjem CDW, TP, CDR, WUG, SCDW i PAI pokrića nije pokrivena odgovornost Korisnika i u drugim okolnostima predviđenim zakonskim propisima i pravilima osiguranja, koja uređuju gubitak prava iz osiguranja. Također, navedena pokrića ne pokrivaju štete prouzročene ratnim operacijama ili pobunama, niti štete zbog gubitka/oštećenja obvezne i dodatne opreme vozila, ključeva i dokumenata.

8.17. Korisnik je odgovoran za svoje osobne stvari ostavljene u vozilu te nema pravo potraživati od Najmodavca naknadu štete za eventualni nestanak tih stvari iz vozila.

8.18. Naknada za obradu štete (DHF) – naknada koja se Korisniku naplaćuje za obradu štete na vozilu koja je nasta- la tijekom trajanja i u svezi s Ugovorom o najmu, sukladno važećem Cjeniku Najmodavca i uvjetima koji su važeći za predmetni Ugovor o najmu. Naknada se obračunava neovisno o naplati same štete ili učešća u šteti.

8.19. OSNOVNO OSIGURANJE  je paket koji uključuje osiguranja: CDW i TP.
PLUS OSIGURANJE je paket koji uključuje osiguranja: CDW, TP, CDR i WUG.
PREMIUM OSIGURANJE je paket koji uključuje osiguranja: CDW, TP, SCDW, WUG, PAI i DHF.

9. DODATNE NAKNADE I USLUGE

9.1. RA (Pomoć na cesti) – dodatak za tehničku pomoć/asistenciju na cesti
RA – Pomoć na cesti podrazumijeva organizaciju pomoći na cesti od strane Najmodavca u slučaju nepokretnosti vozila tijekom trajanja Ugovora o najmu vozila.

9.1.1. Ukoliko Korisnik pri potpisu Ugovora o najmu vozila plati RA, obveza Najmodavca je:
a) osigurati svu potrebnu pomoć nakon što ga je Korisnik kontaktirao putem broja tehničke službe Najmodavca
b) ako je potrebno, organizirati vučnu službu za nepokretno vozilo do najbližeg servisa/poslovnice Najmodavca, u kojem slučaju trošak vučne službe podmiruje Najmodavac.
U slučaju krivnje ili grube nepažnje Korisnika za nepokretnost vozila (natočeno pogrešno gorivo, probijena/uništena guma, oštećeno kvačilo vozila, izgubljeni ključevi vozila, zaglavljeno vozilo te druge štete na vozilu koje su izazvale nepokretnost) taj trošak će se u cijelosti naplatiti Korisniku sukladno Cjeniku Najmodavca.

9.1.2. Ukoliko Korisnik pri potpisu Ugovora o najmu vozila odluči ne ugovoriti RA, a nastupi nepokretnost vozila, usluge koje Najmodavac u tom slučaju pruži Korisniku biti će naplaćene sukladno Cjeniku Najmodavca, uključujući i trošak vučne službe.

9.2. Dozvola za prelazak granice – dozvola za prelazak granice Republike Hrvatske
Korisniku nije dozvoljen izlazak unajmljenim vozilom izvan granica Republike Hrvatske bez prethodne dozvole Najmodavca. Korisnik je o tome dužan prilikom unajmljivanja obavijestiti Najmodavca. Ukoliko Najmodavac odobri izlazak vozilom izvan Republike Hrvatske, isto se navodi u Ugovor o najmu te se za navedeno naplaćuje naknada po Cjeniku Najmodavca. U tom slučaju Korisniku vrijede sva osiguranja koja je definirao na početku najma. Ukoliko Korisnik ne obavijesti Najmodavca o izlasku vozilom izvan Republike Hrvatske, to čini na vlastitu odgovornost te mu sva osiguranja, koja je pri sklapanju Ugovora o najmu ugovorio više ne vrijede.
Najmodavac ne dozvoljava izlazak iznajmljenim vozilom u sljedeće zemlje: Kosovo, Albanija, Sjeverna Makedonija, Grčka, Rumunjska, Bugarska, Moldavija, Ukrajina, Bjelorusija, Estonija, Latvija, Litva i Rusija. Iznimno, ukoliko Najmodavac navedeno dopusti, dozvola Najmodavca mora biti izričito pisanim putem navedena na Ugovoru o najmu. U protivnom, Korisnik navedeno čini na vlastitu odgovornost te mu sva osiguranja, koja je pri sklapanju Ugovora o najmu ugovorio više ne vrijede.

9.3. FIT (Ferry/Island/Transit permission) – dodatak za prijevoz vozila na trajektima, osiguranje na otocima i tranzit.
Ukoliko Korisnik vozilom prelazi tranzit kroz mjesto Neum (Bosna i Hercegovina) na putu iz/za krajnji jug Republike Hrvatske, obvezan je to najaviti Najmodavcu. Korisnik je također obvezan obavijestiti Najmodavca o korištenju trajekta i odlasku vozilom na otoke. Najmodavac za to može Korisniku naplatiti naknadu sukladno Cjeniku.
Ukoliko Korisnik ne ugovori FIT dodatak, a koristi vozilo u tranzitu kroz područje Neuma (BiH), na trajektu i na otocima, ne vrijede mu ugovorena osiguranja navedena u Ugovoru o najmu.

9.5. Stanje goriva
Korisnik je dužan unajmljeno vozilo po isteku Ugovora o najmu vratiti s minimalno onolikom količinom goriva koja je u vozilu evidentirana prilikom preuzimanja vozila. U protivnom, Najmodavac će nedostajuću količinu goriva Korisniku naplatiti sukladno Cjeniku.

9.6. Lokalna dostava/preuzimanje vozila – usluga koja podrazumijeva preuzimanje/povrat vozila na adresi koju odredi Korisnik
Ukoliko Najmodavac na to pristane, Korisnik može odrediti neku drugu adresu na koju će mu iznajmljeno vozilo dostaviti ili, po završetku Ugovora o najmu, s koje će ga preuzeti djelatnik Najmodavca. Najmodavac će Korisniku za navedeno naplatiti dodatnu naknadu sukladno Cjeniku.

9.7. Naknada za preuzimanje/vraćanje vozila izvan radnog vremena – usluga koja podrazumijeva preuzimanje/povrat vozila izvan radnog vremena Najmodavca
Ukoliko Korisnik preuzima ili vraća unajmljeno vozilo izvan radnog vremena Najmodavca, Najmodavac će Korisniku za navedeno naplatiti dodatnu naknadu sukladno Cjeniku.

9.8. Zamjensko vozilo – usluga koja podrazumijeva pružanje zamjenskog vozila u slučaju kvara, prometne nesreće i drugih situacija koje su uzrokovale nepokretnost ili nemogućnost korištenja vozila
U slučaju kvara, prometne nesreće i drugih situacija koje su uzrokovale nepokretnost ili nemogućnost korištenja vozila Najmodavac će Korisniku u razumnom roku osigurati zamjensko vozilo.
Na zamjensko vozilo analogno se primjenjuju sva prava i obveze Korisnika koje proizlaze iz prvotno sklopljenog Ugovora o najmu (Ugovora o najmu tijekom kojeg je nastupila nepokretnost ugovorenog vozila) i ovih Općih uvjeta.

10. DOKUMENTI I DODATNA OPREMA

10.1. Sva vozila Najmodavca iznajmljuju se s potrebnim dokumentima i opremom te je Korisnik cijelo vrijeme trajanja najma vozila odgovoran za tu opremu i dokumente.

10.2. U slučaju da Korisnik prilikom sklapanja Ugovora o najmu preuzme dodatnu opremu (npr. GPS, WI-FI, dječje sjedalo i sl.), odgovoran je i za tu dodatnu opremu.

10.3. U slučaju da Korisnik izgubi dokumente, opremu ili dodatnu opremu, snosit će trošak naknade štete koja je zbog toga nastupila Najmodavcu sukladno Cjeniku Najmodavca.

11. RASKID UGOVORA O NAJMU

11.1. Najmodavac ima pravo u svakom trenutku raskinuti Ugovor o najmu i odmah preuzeti vozilo u posjed, a sva potraživanja prema Najmoprimcu sukladno Ugovoru o najmu i ovim Općim uvjetima odrediti dospjelima, ako Korisnik ne postupa sukladno odredbama ovih Općih uvjeta i Ugovora o najmu ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak Ugovora o najmu prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava Najmodavca regulirana ovim Općim uvjetima i Ugovorom o najmu.

12. PROMETNI PREKRŠAJI/PARKING KAZNE

12.1. Korisnik se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje i parking kazne počinjene za vrijeme trajanja Ugovora o najmu. U slučaju da Korisnik te kazne ne plati, Korisnik je suglasan da mu ih zajedno s administrativnim troškovima naplati Najmodavac.

12.2. Najmodavac može, u slučaju da dobije obavijest o prometnom prekršaju ili parking kazni počinjenoj za vrijeme trajanja Ugovora o najmu, o tome obavijestiti Korisnika te dostaviti potrebne informacije tijelima nadležnim za izdavanje takve obavijesti.

12.3. Najmodavac će naplatiti Korisniku administrativnu naknadu sukladno važećem Cjeniku za pokriće troškova obrade i slanja obavijesti nadležnom tijelu o Korisniku vezanom uz prometne prekršaje i parking kazne.

12.4. U slučaju da Najmodavac bude u obvezi platiti naknade za prometne prekršaje ili parking kazne, Najmodavac će nakon plaćanja istih teretiti račun Korisnika za iznos plaćene naknade uvećane za kamate i druge troškove.

12.5. Najmodavac zadržava pravo naplatiti gore navedene troškove, a da prethodno ne obavijesti Korisnika. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

13. ZAŠTITA PODATAKA

13.1. Odredbe Ugovora o najmu predstavljaju povjerljive podatke u smislu važećih propisa.

13.2. Korisnik dozvoljava da se u svezi s Ugovorom o najmu vrši prikupljanje, upotreba i obrada njegovih osobnih podataka za interne potrebe Najmodavca, ali i radi dostavljanja tih podataka nadležnim državnim i drugim javnim tijelima te pravnim osobama, sve u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

13.3. Najmodavac će podatke koristiti u svrhu koja je navedena u Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka te primjenjuje maksimalne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere u cilju zaštite osobnih podataka Korisnika.

13.4. Korisnik je upoznat da ima pravo povući Izjavu o privoli u svakom trenutku na način da se obrati službeniku za zaštitu osobnih podataka Najmodavca putem kontakta koji je javno objavljen na web stranicama Najmodavca.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

14.1. Ukoliko se ovi Opći uvjeti uz hrvatski jezik sačine i kao prijevod na bilo kojem drugom stranom jeziku, hrvatski jezik je mjerodavan za rješavanje svih nesukladnosti u njihovom tumačenju.

14.2. U slučaju spora, postupat će stvarno nadležni sud u Splitu (Republika Hrvatska).

14.3. Ovi Opći uvjeti najma vozila stupaju na snagu dana 1.8.2022. te se njima stavljaju izvan snage prethodno važeći Opći uvjeta najma.

14.4. Ovi Opći uvjeti najma istaknuti su u svim poslovnicama Najmodavca kao i na službenoj internet stranici Najmodavca: www.furgon.hr